آبهای نامتعارف و فرصت طلایی استان بوشهر برای مقابله با بحران آب
کد مقاله : 1140-KBDC
نویسندگان:
جابر مظفری زاده1، اسماعیل عباسی *2
1دبیر کمیته تحقیقات شرکت آب منطقه ای بوشهر
2کارشناس دفتر برنامه و بودجه
چکیده مقاله:
چکیده:
وضعیت جغرافیایی، شرایط اقلیمی و وقوع خشکسالی های پی در پی در استان بوشهر لزوم استفاده بهینه و کامل از کلیه پتانسیل های موجود در استان را تبیین می نماید. از طرف دیگر وجود منابع آب شور و لب شور یا نامتعارف، اهمیت ارتقای بهره‌وری از این آب‌ها را مطرح می‌سازد. آبهای سطحی استان شامل رودخانه‌های دائمی و فصلی، دریا و چشمه است که به عنوان بخشی از حوضه آبریز خلیج فارس عمل می‌کنند. حجم آبهای غیر‌متعارف به صورت منابع آب سطحی در استان در حدود 2600 میلیون متر‌مکعب برآورد می‌شود که این رقم در مورد حجم ذخیره کل آبهای شور، لب‌شور و ابر‌شور در حدود 20 درصد منابع آب نامتعارف کل کشور می‌باشد. از سوی دیگر آبهای غیر‌متعارف که بصورت پساب در منطقه وجود دارند در مورد پسابهای خانگی، صنعتی و کشاورزی به ترتیب 52، 18/0 و 358 میلیون متر‌مکعب را شامل می‌شود. وجود چنین پتانسیل ارزشمندی ضرورت استفاده و نیز اهمیت بررسی همه جانبه از این موهبت را آشکار می سازد. با مطالعه دقیق پتانسیل موجود و راهکارهای استفاده از این فرصت می توان کمک بزرگی به منابع موجود و صنعت و کشاورزی استان و کشور نمود.
کلیدواژه ها:
کلید واژه ها: آب های نامتعارف، بحران آب، خشکسالی، منابع آب، بوشهر.
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است