بررسی امکان پرورش میگوی وانامی (Penaeusvannamei) در محیط غنی از مواد آلی (BIOFLOC) در استان بوشهر
کد مقاله : 1138-KBDC
نویسندگان:
محسن نوری نژاد *1، سهیلا امیدی2، خسرو آئین جمشید3، عبدالرسول مرزبانی4، عباسعلی زنده بودی3، قاسم غریبی5
1عضو هیات علمی پژوهشکده میگوی کشور
2کارشناس شیمی پژوهشکده میگوی کشور
3پژوهشکده میگوی کشور
4کارشناس آزمایشگاه پژوهشکده میگوی کشور
5کارشناس ارشد تکثیر و پرورش پژوهشکده میگوی کشور
چکیده مقاله:
به منظور شکوفایی صنعت پرورش میگو و سازگار نمودن آن با محیط زیست همچنین حفظ منابع آب، طرح "پرورش میگوی پاسفید غربی به کمک روش تولید بیوفلاگ درون استخر" اجرا گردید. پرورش در استخری با مساحت 40 مترمربع محتوی آب خروجی مزارع پرورش میگو، انجام شد. بهبود کیفیت آب به کمک هوادهی و افزایش منابع مختلف کربنی از جمله نشاسته، شکر و نان خشک انجام شد. میزان آمونیاک و نیتریت آب در طول دوره هیچگاه از 2/0 و 02/0 میلی گرم بر لیتر تجاوز ننمود.
عملیات پرورش پس از 72 روز و به علت چندین بار قطع برق و بروز تلفات، به اجبار متوقف گردید. در طول این دوره، میزان ضریب تبدیل غذایی 4/1 و میانگین وزنی 36/13 محاسبه گردید. نتایج نشان داد که علی رغم وجود برخی مشکلات فیزیکی از جمله فقدان برق اضطراری، می توان به کمک پالایش آب در طی دوره پرورش بدون بروز هر گونه مشکل زیست محیطی، با افزایش میزان تولید میگو، رقابت اقتصادی صنعت پرورش میگو را در سطح جهانی تضمین نمود. لذا با توجه به شرایط زیست محیطی و اقتصادی کشور، به نظر می رسد تلاش برای تبدیل ساختار سنتی تکثیر و پرورش میگو به ساختار صنعتی در اولویت ویژه‎ای قرار داشته باشد.
کلیدواژه ها:
بوشهر، میگوی وانامی، بیوفلاک، صنعت پرورش میگو، نشاسته
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است