دریای پارس (بحر فارس) و خلیج فارس به گواهی کهن‌ترین منابع عربی و فارسی
کد مقاله : 1135-KBDC
نویسندگان:
علی اصغر قهرمانی مقبل *
دانشگاه خلیج فارس
چکیده مقاله:
چکیده
نام «دریای پارس» و «خلیج فارس» بخشی از هویت ملی هر ایرانی را تشکیل می‌دهد. کتاب‌ها و اسناد تاریخی به زبان‌های مختلف بر این نام گواهی می‌دهند. ما در این مقاله کوشیده‌ایم که کهن‌ترین منابع به زبان عربی و فارسی که در آنها نام‌های «بحر فارس»، «خلیج فارس»، «دریای پارس» و «خلیج پارس» آمده است بیابیم. منابع عربی از این حکایت می‌کند که نام «بحر فارس» به سدۀ دوم هجری باز می‌گردد که در واقع آغاز کتابت آثار به زبان عربی است. نام «خلیج فارس» و «الخلیج الفارسی» نیز به سدۀ سوم هجری باز می‌گردد. اما در منابع فارسی نام «دریای پارس» و «خلیج پارس» در کهن‌ترین کتاب جغرافی فارسی یعنی حدود العالم که در سال 372ق (سدۀ چهارم) تألیف شده، وارد گردیده است.
کلیدواژه ها:
بحر فارس، خلیج فارس، دریای پارس، خلیج پارس
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است