مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی نفتی و خسارت محیط زیست دریایی خلیج فارس
کد مقاله : 1133-KBDC
نویسندگان:
سیروس کرمی *1، علی آل بویه2
1دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
2استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان، گروه حقوق، زاهدان، ایران
چکیده مقاله:
آلودگی نفتی محیط زیست دریایی خلیج فارس موجب بروز خساراتی بر این خلیج گردیده است. اهمیت همه جانبه خلیج فارس از یک سو و لزوم جبران هر نوع خسارتی از سوی دیگر موجب گردیده است که این تحقیق با روش توصیفی – تحلیلی با هدف تبیین و تشریح مبنای حقوقی مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی نفتی و خسارت محیط زیست دریایی خلیج فارس با نگاه بر دیدگاههای فقه و حقوق در ایران صورت گیرد. یافته های تحقیق نشان از تغییر مبنای مسئولیت مدنی از مسئولیت مبتنی بر اثبات تقصیر به مسئولیت بدون اثبات تقصیر در برخی کشورها دارد. نتیجه تحقیق نشان می-دهد درحقوق ایران با وجود این که اصل اولیه مورد پذیرش برای مبنای مسئولیت مدنی، مسئولیت مبتنی بر تقصیر است، ولی این مسئولیت پاسخگوی نیازهای جامعه امروزی در خصوص جبران خسارات زیست محیطی نمی‌باشد؛ لذا با استمداد از اصول و قواعد فقهی از جمله قاعده اتلاف و قاعده احترام اموال وتفسیر قوانین خاص زیست محیطی از جمله قانون حفاظت از دریاها و رودخانه‌های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی مصوب 1389 می‌توان مسئولیت بدون اثبات تقصیر یا مسئولیت محض را مبنایی مناسب برای مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی نفتی و خسارت محیط زیست دریایی خلیج فارس پذیرفت.
کلیدواژه ها:
خسارت زیست محیطی، مسئولیت مدنی، آلودگی نفتی، خلیج فارس، محیط زیست دریایی
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است