تصفیه زیستی آلودگی‌های نفتی
کد مقاله : 1123-KBDC
نویسندگان:
ماندانا زارعی *
گروه زیست فناوری دریا- دانشگاه خلیج فارس
چکیده مقاله:
چکیده

بیشتر ریزش‌های نفتی در محیط‌های دریایی به علت حمل ونقل ، پلایش نفت در ساحل، ضایعات صنعتی و شهری، ریزش نفت در اثر تصادفات تانکرها و سکوهای نفتی می‌باشد. آلودگی‌های نفتی تجمع می‌یابند و تا مدت‌ها باقی می‌مانند. تاثیر آلودگی‌های نفتی به ویژه در مناطق تولید نفت مثل خلیج فارس بحرانی می‌باشد چون تقریبا 60 درصد از انتقال نفت جهان از طریق خلیج فارس صورت می‌گیرد. تجزیه زیستی روشی است که از فعالیت زیستی برای حذف سریع آلودگی‌های محیطی استفاده می‌کند. Bioaugmentation اضافه کردن میکروارگانیسم‌های دارای قابلیت تجزیه هیدروکربن‌های نفتی به منظور کاهش آلودگی‌هاست و Biostimulation افزودن مواد مغذی مورد نیاز برای میکروارگانیسم‌های بومی تجزیه‌کننده هیدروکربن به منظور تجزیه بیشتر ترکیبات سمی موجود در نفت می‌باشد. تجزیه هیدروکربن‌ها به صورت تبدیل زنجیره آلکان‌ها یا هیدروکربن‌های آروماتیک حلقه‌ای به الکل می‌باشد و توسط اکسایش، این ترکیبات به آلدهید و اسید و در نهایت به آب، دی‌اکسید کربن و بیومس تبدیل می‌شوند.
کلیدواژه ها:
تصفیه زیستی–آلودگی نفتی-هیدروکربن‌ها
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است