تحلیل روش های کاهش درگ با استفاده از پوشش های جانوران دریایی
کد مقاله : 1122-KBDC
نویسندگان:
علی رضا حیدریان *1، سعید جامعی2، علی رضا کاظمی پور1، آتوسا بحرانی1
1دانشجو
2عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس
چکیده مقاله:
در سال های اخیر همانند حمل و نقل زمینی و هوایی، در زمینه حمل و نقل دریایی نیز دست یابی به سرعت های بالا مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به این که بخش عمده درگ وارد بر شناور درگ اصطکاکی می باشد، کاهش این درگ از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این بررسی طبیعت به عنوان راهنمایی جهت رسیدن به هدف مورد استفاده قرار می گیرد. با بررسی سطح پوست جانوران پر سرعت دریایی نظیر کوسه و دلفین ایده استفاده از سطوح ریبلت دار به وجود آمد. در بین روش های مختلف کاهش درگ اصطکاکی، استفاده از ریبلت ها و میکرو سطح ها از نظر عملی بودن و نیز مکانیزم کاهش درگ آن ها، جهت استفاده بر روی شناورهای بزرگ سودمندتر می باشد.
عملی بودن و تاثیر ریبلت ها بر روی کاهش درگ و ضریب لیفت مورد بررسی نرم افزاری می گیرد. این بررسی ها بیان گر این است که ضریب درگ برای صفحه ریبلت دار کوچکتر از صفحه ی صاف می باشد. هم چنین ضریب لیفت برای صفحه ی ریبلت دار بیشتر از صفحه صاف به دست آمد.
کلیدواژه ها:
کاهش درگ، ریبلت، میکرو سطح، جریان مغشوش، شبیه سازی نرم افزاری
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است