شناور های بادبانی
کد مقاله : 1117-KBDC
نویسندگان:
حسن آبین *1، عباس دشتی منش2، امین محمودی3
1عضو هیات علمی
2عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس بوشهر
3دانشگاه خلیج فارس
چکیده مقاله:
استفاده از نیروی رایگان باد از دیرباز مورد توجه بشر بوده و هست. در تاریخچه کشتی سازی به کشتیهایی برخورد میکنیم که نیروی محرکه اصلی آنها نیروی باد بوده است. امروزه روند رو به رشد قیمت سوختهای فسیلی و ایجاد آلودگیهای زیست محیطی توجه مهندسین کشتی سازی را به استفاده از انرژی پاک، نامحدود و رایگان باد جلب کرده است. استفاده از نیروی باد میتواند هزینه های جاری در حمل و نقل دریایی را بصورت قابل محسوس تقلیل دهد. شاید چنین تصور شود که این کشتیها همیشه در جهت باد حرکت میکردند اما این تصور صحیح نیست چرا که در طول مسیر حرکت یک کشتی کمتر اتفاق می افتد تا جهت باد همیشه رو به طرف مقصد کشتی باشد. لذا زمانی که باد مخالف میوزد شناور با استفاده از نیروی لیفت بادبانها بصورت زیگزاگ به پیش میرود. در این مقاله عملکرد کشتیهای بادبانی ، مکانیزم رانش آنها ، نیروهای آیرودینامیکی و هیدرودینامیکی ، آیرودینامیک بادبانها، پدیده جدایی در روی بادبانها ، و نحوه تعیین حداکثر سرعت جلو روی تشریح گشته و به مطالعه میزان باد، گلباد های استان بوشهر، چگالی انرژی ماهیانه باد، چگالی احتمال وقوع باد در سرعتهای مختلف پرداخته شده است.
کلیدواژه ها:
کشتی- بادبان- فویل- انرژی باد- سیستم رانش
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است