مزیت های نسبی و رقابتی حمل و نقل دریایی استان بوشهر و فرصت های پیش رو
کد مقاله : 1107-KBDC
نویسندگان:
علی درویشی *1، مسعود حراقی2
1مدیر کل دفتر امور اقتصادی و هماهنگی بین الملل
2کارمند
چکیده مقاله:
حمل و نقل به عنوان یکی از بخشهای مؤثر بر رشد و توسعه بایستی متوازن و همسو با سایر بخشهای اقتصادی - اجتماعی رشد نماید، زیرا بین کارایی آن باکارایی عمومی اقتصادهمبستگی نیرومندی وجود دارد. با توجه به اهمیت حمل و نقل دریایی وموقعیت جغرافیایی استان بوشهر که دارای 33اسکله، به مجموع طول 3700متر و ظرفیت پذیرش 11700میلیون تن کالا است، توجه به اینگونه از حمل و نقل دارای اهمیت ویژه‌ای برای توسعه استان می‌باشد.
باتوجه به اهمیت حمل و نقل دریایی و قابلیت‌های توسعه‌ای استان دراین زمینه، ایجاد زیرساخت‌های حمل و نقل دریایی باید مدنظر برنامه‌ریزان کلان استان قرار گیرد. پژوهش تحلیلی- توصیفی حاضر، به دنبال پاسخ به این پرسش می‌باشد که اگر تلاشی برای توسعه تجارت بین المللی در بین سه بلوک(شامل کشورهای عضو همکاری خلیج فارس، کشورهای استقلال یافته از شوری سابق و کشورهای همجوار غربی و شرقی) و به مرکزیت جغرافیائی ایران شکل بگیرد، کدامیک از بنادر واقع در ساحل جنوبی ایران می‌توانند از نظر کاهش هزینه‌های ترانزیت کالا بین کشورهای جنوبی و شمالی واجد مزیت می‌باشند.
نتایج پژوهش نشان می‌دهد، بندر بوشهر در مقایسه با دیگربنادر کشور در سواحل خلیج فارس ودریای عمان واجد مزیت برای توسعه تجارت باکشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس می‌باشد.
کلیدواژه ها:
حمل و نقل دریایی, استان بوشهر، توسعه تجارت
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است