شناخت پتانسیل انرژی زیستی خلیج فارس
کد مقاله : 1106-KBDC
نویسندگان:
محمدحسین زارع *1، مریم زارع مؤیدی2، فهیمه توانگر2
1دانشگاه صنعتی سیرجان
2دانشگاه خلیج فارس بوشهر
چکیده مقاله:
هدف اصلی این مقاله شناسایی ظرفیت‌های انرژی زیستی خلیج فارس می‌باشد، این در حالی است که در منابع آبی ذخایر ارزشمندی وجود دارد که می‌توان در بسیاری از زمینه‌ها از جمله تولید سوخت زیستی، دارو و همچنین صنایع غذایی از آن‌ها بهره‌برداری کرد. با توجه به اهمیت این موضوع در پارک علم و فناوری خلیج فارس سیاست‌هایی با هدف بهره‌برداری از ظرفیت‌های آب‌های جنوبی کشور تدوین شده است. بر اساس این سیاست‌ها، دریاها با راهبرد جدیدی مورد توجه قرار می‌گیرد که درقالب طرح تولید سوخت از جلبک‌های موجود در خلیج فارس بیان می شود که از سال 1374 شروع به کار کرده است.
کلیدواژه ها:
سوخت زیستی، خلیج فارس، انرژی پاک
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است