شناخت و استفاده از انرژی امواج
کد مقاله : 1105-KBDC
نویسندگان:
محمدحسین زارع *1، فهیمه توانگر2، مریم زارع مؤیدی2
1دانشگاه صنعتی سیرجان
2دانشگاه خلیج فارس بوشهر
چکیده مقاله:
امروزه بحران‌های سیاسی، اقتصادی و مسائلی نظیر محدودیت ذخایر فسیلی، نگرانی‌های زیست محیطی، ازدحام جمعیت، رشد اقتصادی و ضریب مصرف، همگی فکر اندیشمندان را به یافتن راهکارهای مناسب برای حل معضلات انرژی جهان معطوف کرده است. محیط دریایی در هر کشور، منابع نامحدودی از انرژی تجدیدپذیری هستند که بهره‌گیری مقدار ناچیزی از آن، می‌تواند قسمت اعظم نیازهای جوامع را مرتفع نماید. رشد روز افزون تقاضای انرژی الکتریکی انگیزه‌ای قوی برای جستجوی منابع پایدار انرژی است. اقیانوس‌ها که70 درصد از کره زمین را پوشانده اند منبع عظیم استفاده از انرژی تجدید پذیر در قالب امواج هستند. بنا به اهمیت موضوع مطرح شده و نیاز فراوان آن در جامعه کنونی در این تحقیق انواع مختلف انرژی‌هایی که از دریا قابل بهره برداری است برشمره شده و همینطورانرژی امواج به طور کامل معرفی و مزایا و معایب آن ذکر شده است.
کلیدواژه ها:
انرژی امواج، انرژی‌های نو، سوخت‌های فسیلی
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است