شناسایی و بررسی موانع و مشکلات صادرات غیرنفتی در استان بوشهر
کد مقاله : 1102-KBDC
نویسندگان:
محمد باقرزاده *1، لطیفه هاشمی پور2
1کارشناس برنامه و بودجه
2دانشگاه پیام نور برازجان
چکیده مقاله:
این پژوهش با هدف شناسایی و برّرسی موانع و مشکلات صادرات کالا در استان بوشهر انجام شده است. به منظور تحقق اهداف تحقیق، نمونه 50 نفری از کارکنان و مدیران گمرک و دفاتر بازرگانی انتخاب شده و پس از توزیع پرسشنامه، داده‏ ها جهت آزمون فرضیات، با استفاده از نرم‏ افزار آماری SPSS تحلیل شد. نتایج نشان می دهد که مشکلات زیرساختاری-حمایتی مانع توسعه صادرات در استان بوشهر بوده و عواملی مانند بی ثباتی سیاسی، فساد اداری، بی‏ ثباتی بازار، موانع موجود در کشورهای خارجی، کافی نبودن سیاست‏ های نرخ ارز، کافی نبودن مشوق‏ ها برای توسعه صادرات و هزینه‏ های بالای بیمه و حمل و نقل نیز بیشترین تأثیر را در کاهش صادرات غیرنفتی دارند.
کلیدواژه ها:
صادرات، توسعه اقتصادی، موانع صادرات، استان بوشهر
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است