گذری بر توسعه شهری دانایی محور در شهر ساحلی شنزن، چین
کد مقاله : 1099-KBDC
نویسندگان:
فتح اله اکبریان فر *
مدرس- دانشگاه پیام نور واحد خورموج
چکیده مقاله:
تشدید فرایند شهرنشینی موجب پیچیدگی بیشتر ساختار جامعه شهری شده به دنبال این امر، در برنامه-ریزی شهرها جنبه‌های متعددی باید مورد مطالعه قرار گیرد. شهرهای امروزی با تغییر از جامعه‌ای صنعتی به عصر دانش مواجه‌اند. هدف از این پژوهش ارائه سازوکارهای توسعه شهرهای امروزی به سوی شهر دانایی از دیدگاهی چندجانبه می‌باشد. با بررسی ادبیات شهر دانایی، مفاهیم و ابعاد آن، روند دستیابی به این مهم در شهر ساحلی شنزن به عنوان نمونه‌ای موفق مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج پژوهش بیانگر اینست که اگر شهرها بخواهند به دانایی برسند باید فرهنگ و جذابیت خود را ارتقاء داده و مهمتر از همه محیط شهری نوآور را ایجاد نمایند. گردهم آوردن مردم در فضاهای شهری به کمک برنامه ریزی و طراحی فرصتی را ایجاد می‌کند تا در سطح فردی با هم تعامل داشته و همدیگر را برانگیزند و سرمایه انسانی جامعه را تأمین نماید. فعالیت‌های شهری حاصل از این سرمایه نیز در فضاهای عمومی پویایی اجتماعی را ارتقاء می‌دهد و از محرومیت اجتماعی و بروز طبقات اجتماعی متفاوت در شهر می‌کاهد. بنابراین سازماندهی فضایی شهر باید با ایجاد زیرساخت‌های شهری مورد نیاز بخش‌های تحقیق و توسعه، فناوری و ارتباطات در راستای دستیابی به این هدف مهم باشد.
کلیدواژه ها:
شهر دانایی، تحقیق و توسعه، فناوری، سرمایه انسانی، شنزن
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است