سیاست بهینه برای مدیریت پهلودهی کشتی‏ ها در بندر بوشهر با بکارگیری تئوری صف
کد مقاله : 1097-KBDC
نویسندگان:
مرضیه جوانمردی *1، خداکرم سلیمی فرد2
1دانشگاه خلیج فارس بوشهر
2مدیر گروه
چکیده مقاله:
عملکرد کارآمد عملیاتی بندر، نیازمند کوتاهترین زمان صف کشتی‏ ها در بندر می‏ باشد، به گونه‏ ای که بتوان در ظرفیت و توان عملیاتی بندر به سطح بهینه‏ ای از عملکرد دست یافت. مسئله این پژوهش تعیین سیاست بهینه مدیریت پهلودهی کشتی‏ ها می باشد. هدف این پژوهش ارائه یک مدل ریاضی برای کمینه ‏سازی زمان انتظار کشتی‏ ها و تخصیص و پهلودهی انواع کشتی‏ های میوه‏ ای، تجهیزات صنعتی و کالاهای عمومی در بندر بوشهر است. مسئله با استفاده از تئوری صف مدل‏سازی و گردید. بر اساس یافته‏ های این پژوهش، سیاست بهینه برای مدیریت کشتی‏ ها در بندر بوشهر تعیین شد.
کلیدواژه ها:
پهلودهی کشتی، نظریه صف، مدل صف ارلانگی، بهینه سازی
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است