بررسی حذف بیولوژیکی آلاینده های نفتی توسط باکتریهای جدا سازی شده از آبهای ساحلی استان بوشهر
کد مقاله : 1094-KBDC
نویسندگان:
علی محمد صنعتی *، منوچهر وثوقی، ایران عالم زاده، سوسن کبودیان اردستانی
عضو هیات علمی
چکیده مقاله:
در این تحقیق باکتریهای تجزیه کننده ترکیبات نفتی جداسازی گردید. باکتریهایی که قابلیت رشد و تکثیر در رسوبات آلوده به مواد نفتی داشتند شناسایی شدند غالب باکتریهای جدا شده در گروه سودوموناس، گرم منفی و کاتالاز مثبت هستند. توانایی سویه‌های جدا شده بررسی و نتیجه گیری شد که 4 سویه از آنها بهترین بودند با توجه به اینکه درصد اصلی TPH می‌تواند مربوط به آلودگی هیدروکربورهای حلقوی باشد، بدین لحاظ درمان بیولوژیکی این مواد مورد مطالعه قرار گرفت.در مرحله اول 4 نوع باکتری که قابلیت رشد و تکثیر در رسوبات آلوده در سواحل را داشتند به نامهای YM1, YM3, YM4 و YM2 بررسی شد. در مرحله دوم باکتری اختصاصی با قابلیت بسیار بالا در حذف هیدروکربور های حلقوی با نام YM5 جداسازی شد.
نتایج مربوط به حذف نفتالن و فنانترن توسط این سویه‌ها حاکی از این است که پس از 45 روز باکتری YM4 حدود 80 درصد نفتالن و 55 درصد فنانترن حذف می‌کند. همچنین توانایی سویه‌ها در محیط کشت دوغابی مطالعه گردید، نتایج بدست آمده کاملاً منطبق بر انتظارات است زیرا سویه YM4 در این حالت نیز بالاترین حذف را دارا می‌باشد. همچنین برای تمامی سویه‌ها حذف نفتالن، راحت‌تر از فنانترن است.
کلیدواژه ها:
جداسازی ، باکتری تجزیه کننده نفتی، بیوراکتور ، درمان زیستی
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است