شبیه‌سازی عددی شکست موج بر روی دیوار ساحلی به روش هیدرودینامیک ذرات هموار
کد مقاله : 1092-KBDC
نویسندگان:
امین محمودی *1، حبیب حکیم زاده2، محمد جواد کتابداری3، حسن آبین4
1دانشگاه خلیج فارس
2دانشگاه صنعتی سهند
3دانشگاه صنعتی امیر کبیر
4عضو هیات علمی
چکیده مقاله:
در این مقاله از یک مدل عددی لاگرانژی بدون شبکه، به نام مدل هیدرودینامیک ذرات هموار نسبتاً تراکم‌پذیر (WCSPH) برای شبیه سازی شکست موج تنها بر روی دیوار ساحلی نفوذناپذیر استفاده شده است. این مدل، دو بعدی بوده و سیال را به صورت کمی تراکم‌پذیر در نظر می‌گیرد و علاوه بر حل معادلات حاکم بر سیال لزج برای بدست آوردن میدان سرعت و چگالی، از حل معادله حالت برای بدست آوردن فشار استفاده می‌کند. برای شبیه‌سازی آشفتگی سیال در روند پیشروی و شکست موج بر روی موج‌شکن مستغرق نفوذناپذیر، از مدل آشفتگی SPS که بوسیله تئوری شبیه‌سازی گردابه‌های بزرگ (LES) بدست آمده، استفاده شده است. در تحقیق حاضر، برای بررسی دقت مدل در شبیه‌سازی سطح آزاد، ابتدا مدلسازی شکست سد انجام شد و نتایج با نتایج آزمایشگاهی Martin و Moyce (1952) و نتایج مدل عددی Ketabdari و همکارانش (2008) مورد مقایسه قرار گرفت. در ادامه به منظور شبیه‌سازی پیشروی و شکست موج تنها بر روی دیوار ساحلی نفوذناپذیر ذوزنقه‌ای، نتایج مدل عددی حاضر با نتایج آزمایشگاهی Hasiao و Lin (2010 ) مورد مقایسه قرار گرفته است. این مقایسه‌ها نشان داد که مدل عددی تهیه شده، ابزاری قوی جهت شبیه‌سازی پیشروی و شکست موج بر روی دیوار ساحلی نقوذناپذیر می‌باشد.
کلیدواژه ها:
هیدرودینامیک ذرات هموار نسبتاً تراکم‌پذیر، دیوار ساحلی، موج تنها، شکست موج
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است