مطالعه روابط فیلوژنتیک میگوی Penaeus semisulcatus و زیرگونه آن، P.semisulcatus persicus با استفاده از بخشی از ITS-I
کد مقاله : 1086-KBDC
نویسندگان:
مریم سپرهم1، سیدجواد حسینی *1، زهرا نوروزی2
1دانشگاه خلیج فارس
2مربی حق التدریس
چکیده مقاله:
مطالعه ژنتیکی، جمعیت‌های میگوها با استفاده از نشانگرهای مولکولی هسته ای مورد مطالعه قرار گرفته است. یکی از مهم ترین نشانگرهای هسته‌ای، ITS-I است. براساس خصوصیات ریختی، زیرگونه جدیدی از میگوی ببری سبز (penaeus. semisulcatus ) با نام. penaeus semisulcatus persicus معرفی شده است. برای مطالـعه تفاوت‌های ژنتیکی میان گونه و زیر گونه مذکور، ITS-I به‌عنوان نشانگر ژنومیک مورد توجه قرار گرفت. لذا 3 نمونه از گونه و 3 نمونه از زیر گونه از سواحل بوشهر جمع آوری و DNA ژنومی استخراج شده از ماهیچه ی بدنی آن‌ها به عنوان الگو استفاده شد. طول کامل ITS-I با استفاده از زوج آغازگر ITS-IF/ITS-IR تکثیر و تعیین توالی شد. پس از همردیفی اولیه قطعه ای با طول 309 تا 333 نوکلئوتید از گونه و زیرگونه جهت آنالیز مولکولی مورد استفاده قرار گرفت.همردیفی و فاصله ژنتیکی توالی‌ها با استفاده از نرم افزارهای ClustalW2 و MEGA 6 بررسی و محاسبه شد. نتایج حاصل از آنالیز توالی‌ها، نشان داد ITS-I غنی از GC است و فاصله ژنتیکی میان گونه و زیرگونه 5/13% تا 1/17% محاسبه شد. رسم درخت فیلوژنتیک نشان داد گونه و زیرگونه تشکیل دو شاخه جداگانه می‌دهند. داده‌های فوق وقوع گونه پنهان در میگوی ببری سبز را مورد توجه قرار می‌دهد.
کلیدواژه ها:
میگوی ببری سبز ، خلیج فارس، ITS-I ، نشانگرهای هسته ای
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است