امکان سنجی و تحلیل اثربخشی توسعه خوشه آبزیان استان بوشهر
کد مقاله : 1085-KBDC
نویسندگان:
سجاد جوکار *1، حسین خزان2، غلامرضا پولادتن3
1مشاور
2معاون صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی استان بوشهر
3مدیرعامل شرکت آرام پیشرو پویا
چکیده مقاله:
اصولا توجیه پذیر بودن اجرای یک پروژه اقتصادی، خصوصاً یک پروژه توسعه ای با توجه به اینکه منابع قابل توجه مالی، انسانی و صرف زمان را می طلبد، بسیار با اهمیت بوده و از شروط اساسی موفقیت آن پروژه به شمار می رود. بدیهی است اگر اجرای یک پروژه از دیدگاههای مختلف اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی توجیه پذیر نبوده و به لحاظ تکنولوژیک هم انجام آن امکان پذیر نباشد نه تنها هدف توسعه ای حاصل نمی گردد بلکه در اثر انحراف ایجاد شده راه برای افول و آسیب پذیری بیشتر کسب و کار فراهم می شود و در عین حال منابع نیز به هدر خواهد رفت. در این مطالعه با پیروی از متدولوژی انجام مطالعات امکانسنجی به بررسی این موضوع پرداخته شد که هزینه اثربخشی توسعه خوشه صنعتی آبزیان بوشهر از جهات مختلف اقتصادی، تولیدی، اجتماعی و اقلیمی و زیست محیطی به چه صورت است. یافته های مطالعه ضمن شفاف سازی چگونگی اثربخشی طرح توسعه ای خوشه آبزیان، نشان داد که برآیند نتایج حاصل از تحلیل هر یک از ابعاد امکانسنجی، توجیه پذیری پروژه توسعه خوشه آبزیان استان بوشهر را تایید می نماید.
کلیدواژه ها:
مطالعه امکانسنجی، خوشه صنعتی، خوشه آبزیان، تحلیل اثربخشی
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است