مدل توسعه ای مناسب خوشه صنعتی آبزیان استان بوشهر بر اساس تحلیل SWOT
کد مقاله : 1083-KBDC
نویسندگان:
سجاد جوکار *1، حسین خزان2، غلامرضا پولادتن3
1مشاور
2معاون صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی استان بوشهر
3مدیرعامل شرکت آرام پیشرو پویا
چکیده مقاله:
امروزه رشد و توسعه صنایع شیلاتی و آبزیان به شدت متاثر از جریان های نوآوری و فعالیتهای تحقیق و توسعه است و توسعه خوشه‌های صنعتی نقش‌ محوری و بارزی در سیاست‌های اقتصادی و صنعتی بسیاری از کشورها ایفا می‌نماید. ترتیبات فضایی خاصی از فعالیتهای اقتصادی این امکان را فراهم می آورد که این صنعت در درون این فضای جغرافیایی هم افزایی کند و خود عامل رشد شود. این ترتیبات فضایی که امکان تجمیع صنعت آبزیان را فراهم می کنند به خوشه های صنعتی آبزیان معروف شده اند. این خوشه ها قادرند توسعه یابند و کلیه نیازهای اساسی و بخشی از لوازم ایجاد جریانهای نوآوری و ابداع را فراهم سازند. بی شک، دستیابی به استانداردهای جهانی در صنعت آبزیان با هدف بلندمدت پایداری اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی تابع ادامه تعهدات دولت‌ها به ارایه خدمت و حمایت از این بخش در یک چارچوب مناسب و تعریف شده از جمله تلاش جهت سازماندهی و توسعه فعالیت های فعالان این بخش از صنعت در قالب خوشه صنعتی آبزیان دارد. در این پژوهش با استفاده از تحلیل SWOT ، پیش نیازهای توسعه خوشه آبزیان استان شناسایی و مدل توسعه مداخله ای به عنوان مدل مناسب توسعه خوشه صنعتی آبزیان استان بوشهر پیشنهاد گردید.
کلیدواژه ها:
خوشه صنعتی، خوشه آبزیان، مدل توسعه ای خوشه صنعتی، شیلات، آبزیان، تحلیل SWOT
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است