بررسی ویژگی های زیست پزشکی خیار دریایی
کد مقاله : 1081-KBDC
نویسندگان:
هادی ابراهیمی *1، فاطمه آفریدون2، محمود نفیسی بهابادی3، امیر وزیری زاده3، ایرج نبی پور4
1دانشجو دانشگاه خلیج فارس بوشهر
2دانشجو کارشناسی ارشد دانشگاه خلیج فارس
3عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس
4هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
چکیده مقاله:
اقیانوسها شامل منابعی غنی از ترکیبات آلی هستند که این ترکیبات به صورت ذخیره در موجودات ساکن، با کاربردهای غذایی، دارویی و پزشکی، قابل دسترس می‌باشند. داروهای ضد قارچی و ضد باکتریایی مورد استفاده امروزی ساختگی، نیمه طبیعی و طبیعی هستند که داروهای طبیعی متکی بر گیاهان و جانوران مختلف می‌باشند. خیارهای دریایی از جمله این موجودات است که متعلق به شاخه خارپوستان و رده خیارسانان می باشند خیارهای دریایی در اعماق مختلف دریاها یافت می‌شوند ولی به صورت غالب در آبهای کم عمق گرمسیری و جزایر مرجانی یافت می شوند. مطالعه حاضر با هدف بررسی خواص دارویی خیار دریایی انجام شده است. با بررسی‌های انجام شده مشخص گردید که خارپوستان از جمله خیار دریایی در مقایسه با دیگر موجودات از جمله اسفنجیان، بریوزواها، نرم‌تنان، مرجانها و ... دارای بیشترین اثر ضد باکتریایی می‌باشند. همچنین ساپونین ها و گلوکوزیدهای تری ترپن که از بزرگترین محصولات استحصال شده از خیارهای دریایی هستند فعالیت‌های ضد باکتریایی، ضد قارچی و ضد سرطانی ازخود نشان می‌دهند.
کلیدواژه ها:
کلمات کلیدی: خیار دریایی، خواص دارویی، ترکیبات ضد قارچی، ترکیبات ضد باکتریایی
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است