بررسی خصوصیات مرفومتریک و مریستیک ماهی شانک زرد باله (Acanthopagrus latus) در آب های خلیج فارس
کد مقاله : 1079-KBDC
نویسندگان:
فاطمه عوض پور *، امین اوجی فرد، احمد شادی، سید جواد حسینی، دارا باقری
دانشگاه خلیج فارس
چکیده مقاله:
در این پژوهش خصوصیات مورفومتریک و مریستیک ماهی شانک زرد باله خلیج فارس که طی ماه های تیر، مرداد و شهریور (دوره 3 ماهه) صید شده بودند مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت. در مجموع 32 قطعه ماهی بررسی شد و فاکتورهای ریخت شناسی شامل (طول بدن، طول باله ها، قطر چشم، طول سر و ... ) همچنین فاکتورهای شمارشی مورد ارزیابی قرار گرفتند. طول کل ماهیان در محدوده 66/191 تا 44/207 میلی متر محاسبه شد. میانگین طول سر 69/48 میلی متر و میانگین عرض بدن 95/67 میلی متر محاسبه گردید. این ماهی دارای یک باله پشتی با 12-10 شعاع سخت و 11-10 شعاع نرم و باله مخرجی دارای 3 شعاع سخت و 8 شعاع نرم می باشد. همچنین میانگین فلس روی خط جانبی برابر (2.39 ± 46.2) می باشد. اندازه گیری فاکتورهای مورد نظر توسط نرم افزار Imagej و آنالیز تمام داده های مربوط به این تحقیق توسط نرم افزارهای Excel و SPSS صورت گرفت.
کلیدواژه ها:
Acanthopagrus latus، خلیج فارس، مریستیک، مورفومتریک
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است