تحلیل ژنتیکی ناحیه سیتوکروم اکسیدازΙ در شانک زرد باله
کد مقاله : 1078-KBDC
نویسندگان:
فاطمه عوض پور *، امین اوجی فرد، احمد شادی، سید جواد حسینی، دارا باقری
دانشگاه خلیج فارس
چکیده مقاله:
ماهی شانک زرد باله از گونه های با پراکنش وسیع می باشد که از نظر شیلاتی و آبزی پروری دارای اهمیت تجاری و اقتصادی در کشورهای آسیای شرقی و حاشیه خلیج فارس است. بررسی کنونی به منظور تحلیل ناحیه سیتوکروم اکسیدازI این گونه به منظور شناسایی ملکولی و تحلیل ملکولی و مقایسه با دیگر نمونه های شانک زرد‌‌باله انجام شد.
به این منظورتکثیر بخشیِ ژن سیتوکروم اکسیدازI با استفاده از آغازگرهای عمومی و واکنشهای زنجیره ای پلیمراز انجام شد. پس از توالی یابی قطعه تکثیر شده، تحلیل ژنتیکی با استفاده از نرم افزارهای BioEdite و MEGA و DNasp
انجام شد. نتایج بررسی تایید کننده تعلق گونه بررسی شده به شانک ماهیان و گونه شانک زردباله Acanthopagrus latus بود. نمونه های بررسی کنونی، نزدیکی زیادی با نمونه های منطقه اقیانوس هند داشتند و با هم در یک خوشه جای گرفتند؛ در حالی که نمونه های منطقه ژاپن و چین با هم در یک خوشه جداگانه جای گرفتند. احتمالا نمونه های اقیانوس هند و خلیج فارس نسبت به هم گونه های ژاپنی وچینی خود اجدادی ترند. پیشنهاد می شود بارکدینگ دیگر گونه های شانک ماهیان خلیج فارس با بکارگیری ژن سیتوکروم اکسیدازI انجام گیرد.
کلیدواژه ها:
تحلیل فیلوژنتیکی- خلیج فارس - سیتوکروم اکسیداز I- شانک زرد باله
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است