مقایسه مولکولی میگوی Penaeus semisulcatus و زیرگونه آن، P.semisulcatus persicus با استفاده از بخشی از ITS-II
کد مقاله : 1075-KBDC
نویسندگان:
زهرا نوروزی1، سیدجواد حسینی *2، مریم سپرهم2
1مربی حق التدریس
2دانشگاه خلیج فارس
چکیده مقاله:
چکیده
میگوی ببری سبز،P. semisulcatus یکی از گونه‌های مهم جنس penaeus در خلیج فارس است. براساس خصوصیات ریختی،زیرگونه جدیدی از آن،با نام p.(penaeus) semisulcatus persicus معرفی شده است. برای مطالـعه تفاوت‌ ژنتیکی میان گونه و زیر گونه مذکور، ITS-II بعنوان نشانگر ژنومیک موردتوجه قرار گرفت. لذا 3 نمونه از گونه و 3 نمونه از زیرگونه از سواحل بوشهر جمع آوری و DNA ژنومی استخراج شده از ماهیچه ی بدنی به عنوان الگو استفاده شد. طول کامل ITS-II با استفاده از زوج آغازگر ITS-IIF/ITS-IIR تکثیر و تعیین توالی شد. نتیجه تعیین توالی انجام شده با استفاده از پرایمر ITSR2 موفقیت آمیز نبود و فقط نتیجه به دست آمده از پرایمر ITSF2 چهت آنالیز مورداستفاده قرار گرفت. لذا پس از همردیفی اولیه قطعه ای با طول 271 نوکلئوتید حهت آنالیز مولکولی مورداستفاده قرار گرفت.همردیفی و فاصله ژنتیکی توالی‌ها با استفاده از نرم افزارهای ClustalW2 و MEGA 6 بررسی و محاسبه شد. نتایج حاصل از آنالیز توالی‌ها،نشان داد ITS-II غنی از GCاست.براساس قطعه ای با طول271 نوکلئوتیداز ITS-II فاصله ژنتیکی میان گونه و زیرگونه 5/13% تا 1/17% محاسبه شد.رسم درخت فیلوژنتیک نشان داد گونه و زیرگونه تشکیل دو شاخه جداگانه می‌دهند.داده‌های فوق وقوع دو گونه پنهان در میگوی ببری سبز را نشان میدهد.
کلیدواژه ها:
کلمات کلیدی: آی تی اس، پنئوس سمی سولکاتوس، پنئوس سمی سولکاتوس پرسیکوس، نشانگرهای هسته ای، خلیج فارس
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است