ارزیابی وضعیت شاخص های تولید میگوی پرورشی پس از معرفی گونه وانامی در استان بوشهر، 93-1385
کد مقاله : 1072-KBDC
نویسندگان:
Khosrow Aeinjamshid *
رئیس پژوهشکده میگوی کشور
چکیده مقاله:
در این مطالعه وضعیت شاخص های تولید میگوی پرورشی پس از معرفی گونه وانامی در استان بوشهر، در سال های 1385 تا 1393 مورد بررسی قرار گرفته و با دوره قبل از آن که گونه پرورشی میگوی سفید هندی بوده، مقایسه شده است. شاخص های مورد بررسی عبارتند از سطح زیر کشت، تراکم ذخیره سازی لارو میگو، میزان تولید و راندمان تولید. راندمان تولید یکی از مهمترین شاخص های تولید میگو است که برایندی از مدیریت تولید و وضعیت زیستی میگو در فرایند تولید می باشد. 10 مجتمع پرورش میگوی فعال در استان بوشهر به ترتیب پراکنش جغرافیائی عبارتند از: سایت بویرات، بندر ریگ، رود شور، رود حله، شیف، دلوار دو، دلوار یک، مند شمالی، مند غربی و بردستان.
بیشترین میزان تولید میگو از یک مجتمع، متعلق به مجتمع شیف در سال 1393 بوده است که از سطح مفید 870 هکتار 2,667 تن میگو با راندمان 3.07 تن در هکتار برداشت شده است. حداکثر راندمان تولید میگو در مجتمع بندرریگ به میزان 4.83 تن در هکتار در سال 1393 ثبت شده است. راندمان تولید میگو در 9 سال منتهی به 1393 به ترتیب در سه مجتمع بندر یگ، رودشور و حله به میزان 3.50، 3.37 و 3.27 ثبت گردیده است.
کلیدواژه ها:
میگوی پرورشی، شاخص های تولید، وانامی، استان بوشهر
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است