امکان سنجی استفاده از گونه‌های دوکفه‌ای Barbatia hellblingii و Saccostrea cucullata به عنوان پایشگر زیستی در سواحل خلیج فارس
کد مقاله : 1071-KBDC
نویسندگان:
مریم عضدی *1، روزبه میرزا2، احسان توسل پور1، امیر وزیری زاده2
1کارشناس پژوهشی
2عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس
چکیده مقاله:
فیلتراسیون در دوکفه‌ای‌ها از مهمترین فعالیتهای فیزیولوژیک و بیولوژیک است که می‌تواند منجر به جذب آلاینده‌های محیطی شود. با توجه به پراکنش بالای دوکفه‌ای‌های Saccostrea cucullata و Barbatia hellbingii در سواحل بوشهر، مطالعه حاضر به منظور ارزیابی پتانسیل این گونه‌ها در فیلتراسیون بیشتر جلبک کلرلا ولگاریس (Chlorella vulgaris) انجام گردید. نرخ فیلتراسیون در دوکفه‌ای‌های Saccostrea cucullata و Barbatia hellbingii در دمای 25 درجه سانتیگراد و شوری 36ppt در آزمایشگاه با استفاده از جلبک کلرلا اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد که نرخ فیلتراسیون Saccostrea cucullata و Barbatia hellbingii به ترتیب 46212/0 ± 3683/29 و 66055/0 ± 1453/31 بود که اختلاف قابل توجهی بین میانگین فیلتراسیون دو تیمار وجود داشت (05/0 P <) و Barbatia hellbingii نرخ فیلتراسیون بالاتری را در شرایط آزمایشگاهی نشان داد بنابراین می‌توان این دوکفه‌ای را به عنوان پایشگر بهتر آلاینده‌ها پیشنهاد داد.
کلیدواژه ها:
دوکفه ای، پایشگر زیستی، فیلتراسیون، سواحل خلیج فارس
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است