تغییرات ترکیب لاشه ماهی سی باس آسیایی (Lates calcarifer, Bloch 1790) در اثر استفاده از سطوح مختلف پروبیوتیک جیره (Lactobacillus plantarum)
کد مقاله : 1070-KBDC
نویسندگان:
وحید مرشدی *1، محمود نفیسی بهابادی2، مریم عضدی1، محمد مدرسی2، سما چراغی3
1کارشناس پژوهشی
2عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس
3کارشناس آزمایشگاه
چکیده مقاله:
در مطالعه حاضر اثرات سطوح مختلف پروبیوتیک (Lactobacillus plantarum) در جیره غذایی ماهی سی باس آسیایی بر روی ترکیب لاشه بررسی شد. این آزمایش با سه تیمار و یک گروه شاهد برای یک دوره 4 هفته ای انجام شد. تیمارها 0، 106×1، 106×2 و 106×3 برحسب واحد کلنی (CFU) پروبیوتیک در هر گرم جیره پایه را شامل شد. ماهیان با وزن متوسط اولیه 89/0± 26/50 گرم به طور کاملا تصادفی در تانکها توزیع شدند و در هر تانک تعداد 20 قطعه ماهی ذخیره سازی شد. غذادهی دوبار در روز انجام شد. نتایج حاصل نشان داد که سطوح مختلف پروبیوتیک میزان پروتئین، خاکستر و رطوبت لاشه را بین تیمارها و گروه شاهد تحت تاثیر قرار نداد (05/0> P). علاوه بر این، میزان چربی لاشه در تیمار 2 و 3 به طور معنی داری بالاتر از تیمارهای شاهد و تیمار 1 بود. همچنین میزان عصاره عاری از ازت (NFE) بین گروه شاهد و تیمار 3 به صورت معنی داری تفاوت داشت (05/0> P). بطور کلی این مطالعه نشان داد که این پروبیوتیک در سطوح بالا می تواند اثرات مثبتی بر ترکیبات لاشه ماهی سی باس آسیایی داشته باشد.
کلیدواژه ها:
پروبیوتیک، Lactobacillus plantarum، ترکیب لاشه، ماهی سی باس آسیایی
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است