ساخت مبدل انرژی امواج دریاها و اقیانوس ها
کد مقاله : 1068-KBDC
نویسندگان:
علی رضا حیدریان *1، عباس دشتی منش2، علی رضا کاظمی پور1، آتوسا بحرانی1
1دانشجو
2عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس بوشهر
چکیده مقاله:
تقاضای جهان برای دست یابی به منابع انرژی تجدید پذیر ساخت و استفاده از مبدل های انرژی امواج را به عنوان منبع گسترده ای از انرژی مورد توجه قرار داده است. پیشرفت های فنی در مهندسی دریایی و افزایش قیمت انرژی سنتی بدان معنی است که منابع انرژی دریایی در چند سال آینده بسیار اقتصادی و مقرون به صرفه خواهند بود. امواج دریا ها و اقیانوس ها به عنوان منبع انرژی تا حد زیادی تا به لمروز دست نخورده باقی مانده و دارای پتانسیلی بالقوه می باشد. مطالعات و تحقیق در این زمینه تا به امروز پیشرفت های زیادی نداشته و این زمینه تقریبا در سراسر جهان موضوعی نابالغ می باشد. در این مطالعه به معرفی وضعیت انواع دستگاه مبدل انرژی ساخته شده در جهان به ویژه با تمرکز بر کاری که در انگلستان انجام شده است می پردازیم. در نهایت به معرفی دستگاه مبدل انرژی تولید شده توسط خودمان که تکامل یافته ی نمونه مبدل سالتر داک و غلتک امواج تولید شده توسط انگلستان می باشد که بر اساس شرایط دریایی خلیج فارس طراحی و ساخته شده است.
کلیدواژه ها:
انرژی های تجدیدپذیر، مبدل انرژی امواج، مبدل سالتر داک، غلتک امواج
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است