بررسی شاخص‌های ژنتیکی نسل‌های مختلف میگوی سفید غربی در مرکز تکثیر میگوی استان بوشهر
کد مقاله : 1065-KBDC
نویسندگان:
محمد خلیل پذیر *1، خسرو آئین جمشید1، سید احمد قاسمی2، الهام اکبرپور3، عصمت محمدی باغملائی1
1پژوهشکده میگوی کشور
2پژوهشکده خلیج فارس
3سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر
چکیده مقاله:
در این مطالعه پس از نمونه گیری از پیش مولدین دو نسل از میگوهای سفید غربی نگهداری شده در مرکز تکثیر پارس آبزیستان و استخراج ماده ژنتیکی آنها با استفاده از روش مولکولی ریزماهواره‌ای توسط 5 جفت آغازگر اختصاصی میگوی سفید غربی شاخص‌های ژنتیکی هر دو نسل تعیین گردید. نتایج حاکی از آن بود که میزان فراوانی آلل‌ها در میگو‌های نسل دوم بطور معنی داری بیشتر از جمعیت‌های ترکیبی، مولوکائی و های‌هلث نسل اول بود (P<0.05). از سوی دیگر میزان تنوع ژنتیکی میگوهای نسل دوم بطور معنی داری بیشتر از میگوهای جمعیت ترکیبی و مولوکائی بود (P<0.05)، لیکن با وجود افزایش میزان تنوع ژنتیکی در میگوهای نسل دوم نسبت به میگوهای جمعیت های‌هلث هیچگونه تفاوت معنی داری مشاهده نشد (P>0.05). همچنین مشاهده شد که میزان ضریب هم خونی در میگوهای نسل دوم بطور معنی داری نسبت به میگوهای نسل اول کاهش یافته بود. از این رو می‌توان عنوان نمود که به دنبال به‌گزینی و آمیزش‌های مناسب میان ذخیره‌های مختلف میگو مقادیر شاخص‌های ژنتیکی در نسل‌های تولیدی افزایش خواهد یافت.
کلیدواژه ها:
میگوی سفید غربی، ریزماهواره، تنوع ژنتیکی، نسل
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است