شناسایی جمعیت های مختلف میگوی سفید غربی پرورشی ایران
کد مقاله : 1063-KBDC
نویسندگان:
محمد خلیل پذیر *1، خسرو آئین جمشید1، سید احمد قاسمی2، عباسعلی زنده بودی1، محمد افشارنسب ، محمد پورکاظمی3، عباس متین فر4، بابک قائدنیا5، عقیل دشتیان نسب1، الهام اکبرپور6
1پژوهشکده میگوی کشور
2پژوهشکده خلیج فارس
3موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
4مدیر بخش آبزی پروری
5معاون تحقیقاتی پژوهشکده میگوی کشور
6سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر
چکیده مقاله:
در این مطالعه پس از تعیین تاریخچه و منشاء مولدین میگوهای سفید غربی موجود در کشور، بمنظور شناسایی جمعیت‌های موجود از روش مولکولی ریزماهواره‌ای استفاده شد. در این روش پس از نمونه گیری از بافت عضلانی و استخراج ماده ژنتیکی DNA از ذخائر میگوی موجود در کشور با استفاده از 9 جفت آغازگر اختصاصی میگوی سفید غربی اقدام به تکثیر توالی‌های تکراری در طول ژنوم ماده ژنتیکی نمونه‌ها گردیده شد. سپس با اندازه‌گیری طول هر باند براساس وزن مولکولی قطعات تکثیر شده با استفاده از نرم افزار Gene Alex شاخص‌های ژنتیکی ذخائر موجود تعیین گردید. نتایج حاصل از مقادیر فواصل ژنتیکی حاکی از شناسایی سه جمعیت مولوکائی، های‌هلث و ترکیبی با منشاء‌های مختلف در کشور بود. بررسی شاخص‌های ژنتیکی نشان داد که میزان تنوع ژنتیکی میگوهای سه جمعیت فوق به شدت کاهش یافته به گونه‌ای که حداکثر تعداد آلل واقعی شناسی شده در جمعیت‌های ترکیبی، های هلث هر کدام 9 و در جمعیت مولوکائی 8 بود. نتایج حاصل از تمایز ژنتیکی میان جمعیت‌های موجود حاکی از وجود یک تمایز ژنتیکی پائین بود. لذا به دلیل کاهش تنوع ژنتیکی میزان ضریب هم خونی در جمعیت‌های فوق افزایش یافته بود.
کلیدواژه ها:
میگوی سفید غربی، جمعیت، ریزماهواره، تنوع ژنتیکی
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است