شناسایی و اولویت بندی جنبه های گردشگری گنبد نمکی دشتی
کد مقاله : 1062-KBDC
نویسندگان:
محمد جعفری *1، ملیحه صفری2
1نماینده مدیریت استانداردها و کیفیت-سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
2کارشناس ارشد مدیریت اجرایی
چکیده مقاله:
در دنیای امروز گردشگری به عنوان یکی از کلیدی ترین صنعت های نوظهور نقش بسیار کلیدی در درآمدزایی و نیز شناسایی بیشتر جاذبه های کشورها دارد.برای بهروزی در این صنعت نوپا باید با برنامه ریزی دقیق و شناسایی جنبه های مختلف گردشگری در هر اثر به صورت بهینه از این قابلیت ها استفاده نمود .در این مقاله سعی شده است جنبه های ژئوتوریسم،اکوتوریسم،توریسم سلامت و حتی جنبه سابقه صنعتی ،معدنی گنبد نمکی دشتی بررسی شود و میزان تاثیر ادارات و سایر جاهایی که در زمینه توسعه گردشگری این مورد می توانند موثر باشند رتبه بندی گردیده و در انتها با توجه به میزان اثر هر کدام از این جنبه ها پیشنهاداتی برای استفاده بهینه از این اثر طبیعی خدادادی و شناساندن آن به گردشگران مختلف شده است
کلیدواژه ها:
گردشگری ،گنبد نمکی دشتی،اکوتوریسم،ژئوتوریسم،توریسم سلامت
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است