زیست حسگرها و کاربرد های آنها
کد مقاله : 1061-KBDC
نویسندگان:
خانمناز عبادی *
دانشجوی کارشناسی ارشد زیست فناوری دریا
چکیده مقاله:
امروزه به دلیل افزایش جمعیت و افزایش آلاینده‌ها نیاز به ابزارهای سنجش سریع که ارزیابی ‌ها را در لحظه انجام بدهد، ضروری می‌باشد. در این راستا زیست‌حسگرها ابزاری مفید می‌باشند. زیست‌حسگر یک ابزار سنجش و ارزیابی است که پاسخ‌های بیولوژیک را به علائم الکتریکی تبدیل می‌کند. زیست‌حسگر شامل عناصر تشخیص زیستی است که علائم خروجی را با مبدل ترکیب کرده و قادر است علائم را ارزیابی و اندازه‌گیری کند . عناصر تشخیص زیستی شامل : آنزیم، آنتی‌بادی، قطعات نوکلئیک اسید، اندام یا سلول‌های گزارشگر زنده پروکاریوت و یوکاریوت است در حالی که مبدل‌های مورد استفاده به انواع الکتروشیمیایی، نوری، پیزوالکتریک و دمایی طبقه‌بندی می‌شوند. زیست‌حسگرها برای محدوده گسترده از آنالایت‌ها و حوزه‌های مطالعاتی از قبیل پزشکی، آنالیزهای غذایی، ارزیابی محیطی و کاربردهای دریایی توسعه یافته است
کلیدواژه ها:
زیست‌حسگر-مبدل- عناصر بیولوژیک
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است