ارزیابی و مقایسه کارایی فنی حمل و نقل جاده‌ای و بررسی اثرات آن بر اقتصاد استان‌های بوشهر، هرمزگان و خوزستان (با استفاده از رهیافت پارامتریک)
کد مقاله : 1059-KBDC
نویسندگان:
مهدی شهابی *1، زهرا بهزادی2، سید حمید رضا علم3
1کارشناس حمل و نقل- اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان بوشهر
2دانشجو
3مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان بوشهر
چکیده مقاله:
با توجه به اهمیت کارایی و اثر بخشی سیستم حمل و نقل و تأثیر آن در اقتصاد کشور ایران ، در این مقاله در مرحله اول کارایی فنی سیستم حمل و نقل در سه استان بوشهر، هرمزگان و خوزستان با استفاده از رهیافت پارامتریک برای سال‌های 1392-1387 محاسبه شده است و در مرحله بعد اثرات کارایی محاسبه شده بر تولید ناخالص داخلی این استان‌ها مورد بررسی قرار گرفته است. طبق نتایج، بالاترین میزان کارایی فنی متعلق به استان خوزستان می‌باشد و استان هرمزگان کمترین میزان کارایی را داراست و همچنین در هر سه استان اثر مثبت و معنادارکارایی بر تولید ناخالص داخلی استانی مشاهده می‌شود.
کلیدواژه ها:
حمل و نقل جاده‌ای، کارایی، بوشهر، هرمزگان، خوزستان
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است