تنوع گونه ای ماکرو جلبک های دریایی در سواحل بوشهر
کد مقاله : 1052-KBDC
نویسندگان:
نعمت الله شیخ سقا *1، نصیر نیامیمندی2، اسماعیل کوهگردی3
1دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی
2مسئول گروه تحقیقات زیستی-پژوهشکده میگوی کشور
3استاد دانشگاه آزاد اسلامی-بوشهر
چکیده مقاله:
تحقیق حاضر در تابستان 1393 در 3 ایستگاه بندرگاه، نوار ساحلی شهر بوشهر و عباسک در استان بوشهر انجام گردیده است. هدف مطالعه اخیر تعیین تنوع گونه ای و محاسبه برخی از شاخص های تنوع جلبک ها در منطقه مورد بررسی بود. جمع آوری نمونه های جلبک توسط کوادرات (50*50 سانتی متر) در زمان جزر کامل انجام گردید. در تحقیق حاضر 11 گونه جلبک و 1 گونه علف دریایی شناسیی گردید. در 3 منطقه مورد مطالعه شاخص تنوع گونه ای شانون-وینر در سواحل بندرگاه بیشترین میزان را دارا بود در حالی که این شاخص در نوار ساحلی بوشهر کمترین بود. تراز زیستی در سواحل بندرگاه بیشترین و در سواحل عباسک کمترین مقدار را داشت. بیشترین میزان غالبیت گونه ای مارگالف در بندرگاه و کمترین آن در عباسک مشاهده گردید. این نتایج نشان می داد که سواحل بندرگاه دارای بهترین وضعیت از نظر رشد جلبک ها در منطقه مورد بررسی بوده است.
کلیدواژه ها:
تنوع گونه ای، جلبک های دریایی، بوشهر، خلیج فارس
وضعیت : مقاله به صورت مشروط برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است