روش های تعیین معیارهای مکان یابی قفس های دریایی پرورش ماهی در خلیج فارس
کد مقاله : 1049-KBDC
نویسندگان:
مزدک عالی محمودی *
.......
چکیده مقاله:
در طی دو دهه گذشته، پرورش آبزیان با رشد سالانه در حدود 8 درصد، سریعترین و با ثبات ترین نرخ رشد را در تولید پروتئین های جانوری در جهان دارا بوده . جهان و خصوصا ایران، امروزه با چالشهای گوناگونی همانند کمبود آب شیرین و تخریب محیط زیست و از بین رفتن تالابها و دریاچه ها و سایر منابع آبی مواجه است. برای مقابله با این چالشها باید روشهای دیگری را نیز به اجرا گذاشت که یکی از این روشها پرورش آبزیان در قفس های دریایی(cage culture) می باشد. پرورش در قفس یکی از موثرترین راهکارها در توسعه آبزی پروری و ذخایر آبزیان و تامین پروتئین دریایی مصرفی جامعه است. بر اساس مطالعات انجام شده کشور ایران بیش از 400 هزار تن ظرفیت بالقوه برای آبزی پروری در قفس های دریایی در استان های شمالی و جنوبی کشور دارد که بر اساس اعلام کارشناسان پتانسیل پرورش ماهیان دریایی در قفس در کل کشور معادل 100 هزار تن است. یکی از بهترین و مهمترین روشها در مراحل مطالعاتی مکان یابی برای قفس های دریایی، تجزیه و تحلیل داده ها با مدلهای ویژه همانند ماتریس سریع پاستاکیا است(Pastakia Matrix Rapid Assessment). مفهوم ماتریس سریع بوسیله Astad Pastakia در سال 1998 تعریف شد.
کلیدواژه ها:
آبزی پروری در قفس، ماتریس پاستاکیا، خلیج فارس، محیط زیست
وضعیت : مقاله به صورت مشروط برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است