تحلیل وضعیت الزامات گردشگری جزایر خلیج فارس بر اساس مدل تحلیلی A Factors (مطالعه موردی: جزیره قشم)
کد مقاله : 1038-KBDC
نویسندگان:
مهدی رمضان زاده لسبوئی *
عضو هیات علمی دانشگاه
چکیده مقاله:
الزامات فضا در مقاصد گردشگری براساس مدل‌های مختلفی ارزیابی می‌شود. مدل A Factors نمونه‌ی آن است. جاذبه‌ها، نحوه دسترسی، فعالیت‌ها، اقامتگاه‌ها و مطلوبیت مکانی از مهم‌ترین فاکتورهای موثر در توسعه گردشگری در فضاهای جغرافیایی می‌باشد. جزایر خلیج فارس با قابلیت خوشه‌ای و مجموعه‌ای خود می‌توانند، زمینه‌های توسعه گردشگری پایدار را فراهم آورند. هدف پژوهش حاضر، بررسی مولفه‌های تاثیرگذار بر فعالیت‌های گردشگری جزایر خلیج فارس بر اساس مدل A factors است. این مدل با بهره‌گیری از 5 فاکتور کلیدی پیش‌گفته، به واکاوی ارزش مقاصد گردشگری می‌پردازد. روش تحقیق در این مقاله، توصیفی-تحلیلی و با تاکید بر بررسی منابع و تحلیل کارشناسی نگارندگان است. به این منظور، تجارب موفق برنامه‌ریزی گردشگری جزایر در دنیا مورد واکاوی قرار گرفته، سپس مولفه‌های پنج‌گانه مدل مورد نظر، در فضاهای جغرافیایی جزایر خلیج فارس مورد بررسی قرار گرفت، تا نهایتاً مدلی طراحی شود که براساس آن بتوان فرآیند توسعه گردشگری پایدار را فراهم ساخت. نتایج این مطالعه بیانگر آن است که شناسایی کارکرد تخصصی برای هر یک از جزایر با توجه به فاکتورهای 5 گانه به عنوان اولین اصل پیوسته باید مورد توجه مدیران و برنامه‌ریزان قرار گیرد.
کلیدواژه ها:
توسعه گردشگری، جزایر خلیج فارس، A factors.
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است