ارزیابی مقاصدگردشگری میراث فرهنگی بر اساس تحلیل S.E.P.T. مطالعه موردی: بندر تاریخی سیراف در خلیج فارس
کد مقاله : 1037-KBDC
نویسندگان:
محمد حسن ذال *، مهدی رمضان زاده لسبویی
عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران
چکیده مقاله:
امروزه مقاصد گردشگری میراث فرهنگی، از پررونق‌ترین مکان‌های گردشگری محسوب می‌شوند. تجارب موفق کشورهایی همچون چین و یونان نشان می‌دهد، برنامه‌ریزی صحیح برای این مقاصد، سبب رونق اقتصاد گردشگری در این مناطق شده است. ایران نیز کشوری تاریخی با محوطه‌های میراث فرهنگی بی‌شمار است. یکی از مقاصد گردشگری میراث فرهنگی در ایران،سیراف در استان بوشهر است. هدف پژوهش حاضر ارزیابی جایگاه بندر باستانی سیراف در حوزه‌ی گردشگری میراث فرهنگی،به منظور امکان‌سنجی، برنامه‌ریزی و توسعه پایدار گردشگری در مناطق جنوبی کشور است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و مطالعه‌ی موردی است که داده‌های آن به روش اسنادی و میدانی گردآوری و با روش توصیفی-تحلیلیتفسیر شده است. بررسی میدانی شامل طرح پرسشنامه و گردآوری آراء متخصصان ذیربط با تکنینک دلفی می‌باشد. پرسش‌های پژوهش در حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی (S) (Social and Cultural)، محیطی(E) (Environment)، سیاست (P) (Politic) و اقتصاد و گردشگری (T) (Tourism and Economic) طرح و تنظیم شده‌اند.نتایج نشان می‌دهد، احیای سنت‌ها، نمایش محیط زیست، توسعه، سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی از مهمترین تأثیرات مثبت و دستکاری تصویر جامعه، آسیب محیطی، تخصیص نامناسب منابع مالی و از دست دادن اصالت از مهمترین اثرات منفی گردشگری در حوزه‌های یاد شده هستند.
کلیدواژه ها:
سیراف، گردشگری میراث فرهنگی، تحلیلS.E.P.T.
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است