بررسی وضعیت ضخامت لایه مرزی سواحل شمالی خلیج فارس
کد مقاله : 1033-KBDC
نویسندگان:
مصطفی کرمپور، زهرا زارعی، زهرا یارمرادی *
دانشگاه لرستان
چکیده مقاله:
لایه مرزی، قسمتی از وردسپهر است که به طور مستقیم تحت‌تاثیر حضور سطح زمین واقع می‌شود و به نیروهای واداشتی سطح با مقیاس زمانی حدود یک ساعت یا کمتر، واکنش نشان می‌دهد. این نیروهای واداشتی‌شامل پسای مالشی،تبخیر و تعرق،انتقال گرما،انتشار آلودگی و تغییرات شارش موجب شده به وسیله زمین است.در این پژوهش از مدل آلودگی هوا TAPM،که توسط دانشمندان سازمان پژوهشی صنعتی و علمی مشترک‌المنافع در استرالیا گسترش یافت استفاده گردید. پهنه آبی خلیج فارس با ویژگی آب‌های نیمه محصور در خشکی و با آب شور و گرم شناخته می‌شودکه در بین پهنه بیابانی شبه-جزیره عربستان در ضلع جنوبی، و با فلات ایران با توپوگرافی مرتفع‌تر در ضلع شمال محصور شده است از آنجائیکه در منطقه مورد مطالعه جبهه خیلی کم رخ می‌دهد پس اثر فرونشینی پشت جبهه نسیم دریا در عمق PBL مشاهده نمی شود.در این منطقه هیچ تفاوت قابل توجهی در دمای روزانه کل PBL بین دو منطقه(نسیم دریا وجریان برگشتی) وجود ندارد در نتیجه در منطقه مورد مطالعه لایه مرزی بیشتر تحت تاثیر دما می باشد تا تحت تاثیر نسیم دریا به طوریکه بیشترین ضخامت لایه مرزی مربوط به زمان وجود بیشینه دما و کمترین ضخامت لایه مرزی مربوط به زمان وجود کمینه دما است.
کلیدواژه ها:
لایه مرزی، سواحل شمالی، خلیج فارس، مدل TAPM
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است