بررسی زمینه های کارآفرینی بین المللی در حوزه خلیج فارس از منظر ایجاد ارزش (رویکرد مدل کسب وکار)
کد مقاله : 1032-KBDC
نویسندگان:
مسعود حراقی *1، علی درویشی2، مریم حراقی3، بنیامین برنا4
1کارمند
2مدیر کل دفتر امور اقتصادی و بین الملل
3دانشجو/ دانشگاه لرستان
4کارمند/استانداری
چکیده مقاله:
اگر چه نقش مدل کسب و کار در ایجاد ارزش برای شرکتها در پژوهشهای پیشین مورد بحث قرار گرفته، اما این موضوع به صراحت در حوزه کارآفرینی بین المللی به خصوص در حوزه خلیج فارس بررسی نشده است. در واقع هدف اصلی از انجام این پژوهش ارائه مفهوم مدل کسب و کار در مقوله کارآفرینی بین المللی با تاکید ویژه بر شکل گیری ارزش و تبادل ارزش در میان شرکتهای کارآفرینی میباشد.
یافته های پژوهش نشان می دهد اگر چه مدل های کسب و کار شرکتها هنگامی که مورد مقایسه قرار می گیرند، مشابه هستند اما تفاوت های کوچکی در فعالیتها و فرایندهای شکل گیری ارزش آنها وجود دارد. علاوه بر این، بررسی مطالعات پیشین نشان داد که شرکتها تمایل دارند ایجاد مشوق برای شرکای پایین دستی و بالا دستی زنجیره ارزش خود را نادیده بگیرند و بر ایجاد ارزش برای مشتریان نهایی متمرکز شوند.
حوزه خلیج فارس به عنوان دروازه آبی بین‌المللی کشور با دسترسی آسان به کشورهای هدف نقش مهمی در اقتصاد و به خصوص در حوزه کارآفرینی ایفا مینماید. استقرار صنایع با رویکردهای مختلف در جوار این پهنه آبی، فقط از طریق فراهم نمودن بسترهای زیرساختی،حمایت و تشویق کارآفرینان و ایده پردازان حوزه اقتصاد ومدیریت امکانپذیر میباشد.
کلیدواژه ها:
مدل کسب و کار، کارآفرینی بین المللی، خلیج فارس، زنجیره ارزش
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است