راهکارهای مناسب برای ترویج آبزی پروری دریایی در آبهای خلیج فارس
کد مقاله : 1027-KBDC
نویسندگان:
نوذر منفرد *
رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی بوشهر
چکیده مقاله:
محدودیت منابع آبی در آبهای داخلی ، کاهش صید برخی از گونه های دریایی در جهان ، روند صعودی تولیدات آبزی پروری و پشتیبانی مطلوب صنایع تجهیزات دریایی ، کشورهای تولید کننده آبزیان را به پرورش آبزیان در دریا سوق داده است . خلیج فارس با مساحت ۲۳۷٬۴۷۳ کیلومتر مربع پس از خلیج مکزیک و خلیج هادسون سومین خلیج بزرگ جهان بشمار می‌آید و غنی از آبزیان ارزشمند می باشد ، با توجه به پتانسیل های بالقوه سواحل خلیج فارس جهت پرورش آبزیان ارزشمند ، در این بررسی به ترویج آبزی پروری دریایی در آبهای خلیج فارس پرداخته شده است و مناسبترین روش پرورش آنها شرح داده شده است و با توجه به این بررسی ترویج پرورش ماهیان در قفس با توجه به راحتی مدیریت ، کیفیت ماهی پرورشی ، کارایی اقتصادی ، اشتغال زایی ، تطبیق پذیری آسان و استفاده مفید از موجودات زنده طبیعی به عنوان خوراک مانند گیاهان آبزی و جانوران کفزی تاکید می شود و همچنین ترویج هرچه بیشتر پرورش صدف مروارید ساز لب سیاه ( Pinctada margaritifera ) که یکی از ارزشمندترین گونه های خلیج فارس است توصیه می شود .
کلیدواژه ها:
راهکارها ، ترویج ، پرورش آبزیان ، آبهای خلیج فارس .
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است