بررسی عوامل موثر بر ترویج آبزی پروری پایدار
کد مقاله : 1025-KBDC
نویسندگان:
نوذر منفرد *
رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی بوشهر
چکیده مقاله:
آبزی پروری همواره با چالشهای بسیاری نظیر رقابت فزآینده بر سر منابع محدود ازقبیل آب ، زمین و منابع غذایی، تخریب زیست محیطی ذخایر روبه رو است ، پایداری آبزی پروری ، از طریق برنامه ریزی دقیق، انتخاب جایگاه مناسب آبزی پروری، روشهای مدیریتی و ارزیابی اثرات زیست محیطی و اقتصادی اجتماعی دست یافتنی است ، جهت تامین نیازهای غذایی و اقتصادی، تقاضای بیشتر و گرایش روزافزون به سمت آبزی پروری شدت می یابد .ترویج آبزی پروری پایدار در سالهای اخیر از مهم ترین برنامه های مدیریتی کشورهای درحال توسعه بوده است ، فائو در رابطه با مفهوم آبزی پروری پایدار بیان کرد که ، پایداری حفاظت و نگهداری از منابع طبیعی و جهت دهی به روند تغییرات تکنولوژیکی وسازمانی است به طوری که منجر به تضمین ایجاد رضایت و امکان دست یابی به نیاز های انسانی در نسل حاضر و آینده گردد . ترویج آبزی پروری پایدار در واقع بر اساس سه اصل مهم از جمله فاکتور های اکولوژیکی ، اقتصادی و اجتماعی استوار است که برای دست یافت یافتن به آبزی پرورری پایدار رعایت این سه اصل کاملا ً ضروری می باشد
کلیدواژه ها:
عوامل موثر ، ترویج ، آبزی پروری ، پایدار .
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است