تعیین تغییرات خط ساحلی در بندر بوشهر: روشی مبتنی بر سنجش از دور و آمار
کد مقاله : 1017-KBDC
نویسندگان:
مجید پورکرمان *1، صدیقه امجدی2، عبدالمجید نادری بنی3
1کارشناس پژوهشی
2کارشناس پژوهشی پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی
3عضو هیت علمی پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی
چکیده مقاله:
نقشه برداری از سواحل با به کارگیری اطلاعات مختلف و روش های استخراج موقعیت خط ساحلی درک ما را از سیر تکاملی خط ساحلی در طول زمان بالا برده است. به علاوه، می توان با استفاده از این امکانان به پیش بینی موقعیت خط ساحلی در آینده نیز دست یافت. در این مطالعه موقعیت خطوط ساحلی در بازه های زمانی مختلف با استفاده از سری ماهواره های لندست MMS،TM،ETM+ ،OLI و همچنین نقشه های توپوگرافی استخراج گردیده است. نرخ تغییرات خط ساحلی در بازه زمانی 45 سال با استفاده از روش آماری حداقل میانه مربعات تخمین زده شده است. هدف از این مطالعه تعیین تغییرات خط ساحلی قبل از احداث اسکله سرتل، در هنگام احداث و بهره برداری و بعد از آن به منظور بررسی دقت مکان یابی، شناسایی تغییرات ایجاد شده در رفتار خط ساحلی و تاثیرات فرآیندهای ساحلی بر روی اسلکه و پیش بینی خسارات وارده شده به آن می باشد. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که در بازه ی زمانی 22 ساله قبل از احداث اسکله منطقه مورد مطالعه تحت تاثیر فرسایش بوده است. همزمان با احداث و پس از بهره برداری از این اسکله فرایندهای رسوبگذاری جایگزین فرایند های فرسایشی با شده است.
کلیدواژه ها:
تحول خط ساحلی، فرسایش، رسوبگذاری، حداقل میانه مربعات
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است