مقایسه تطبیقی شرایط اقلیم گردشگری جزایر کیش، قشم و چابهار با استفاده از روش TCI
کد مقاله : 1009-KBDC
نویسندگان:
ناصر آبروش *1، تقی طاوسی2
1مدیر امور پشتیبانی
2عضوء هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
چکیده مقاله:
امروزه گردشگری ، به یکی از مهمترین فعالیت های اقتصادی در سراسر جهان تبدیل شده است . بدین ترتیب آب و هوا شناسی دانشی است که در توسعه این صنعت نقش مهمی ایفا می کند و روابط بین توریسم و آب و هوا شناسی ، هرکدام سعی در نشان دادن اهمیت آب و هوا در برنامه ریزی توریسم دارند. هدف این پژوهش مقایسه تطبیقی شرایط اقلیم گردشگری جزایر کیش، قشم و چابهار با استفاده از روش TCI است که شاخص اقلیم گردشگری می باشد این روش می تواند نقش موثری در راهنمایی گردشگران باشد. در این پژوهش توصیفی – تحلیلی و همچنین انجام مطالعات کتابخانه ای بوده . به همین منظور ابتدا با استفاده از جمع آوری داده ها از سه ایستگاه مورد مطالعه برای یک دوره 16 ساله آنالیز و قرار دادن داده های نهایی شاخص فوق را مورد بررسی قرار و نتیجه حاصله از خروجی این شاخص TCI نشان می دهد که از مقایسه بین سه شهر به ترتیب: چابهار مقام اول و قشم و کیش مقام های دوم و سوم را به خود اختصاص داداند و مناسب ترین ماهها برای سفر کردن به شهر چابهار ماه مهر، آذر، دی، بهمن ، اسفند و فروردین می باشد .
کلیدواژه ها:
توریسم ، اقلیم گردشگری ، شاخص TCI ، شهر های چابهار، قشم و کیش
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است