تولید میگوی عاری از بیماری (Specific Pathogen Free) راهکاری برای توسعه کمی و کیفی صنعت میگو در کشور
کد مقاله : 1006-KBDC
نویسندگان:
محمد افشارنسب *، عباسعلی مطلبی1، خسرو آئین جمشید2، عباس متین فر3، محمد خلیل پذیر2، بابک قائدنیا4، مریم میربخش5، عباس زنده بودی6، آرش حق شناس7
1سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی
2پژوهشکده میگوی کشور
3مدیر بخش آبزی پروری
4معاون تحقیقاتی پژوهشکده میگوی کشور
5رئیس بخش بهداشت و بیماریها- پزوهشکده میگوی گشور
6رئیس بخش تکثیر و پرورش پژوهشکده میگویکشور
7پزوهشکده میگوی کشور
چکیده مقاله:
در این طرح ابتدا نسبت به جمع‌آوری میگوها بالغ براساس شناسنامه ژنتیکی و غربالگری با PCR برای ده بیماری مهم اقدام و آنها را به عنوان جمعیت پایه به قرنطینه اول منتقل نمودیم. در قرنطینه اول بعد از طی دوران باروری، سه خانواده از میگوهای آماده تخم‌ریزی با میانگین وزنی (2±33 گرم) را بصورت جداگانه با هم مواجهه داده و نسبت به تولید پست لاروهای نسل اول (F1) از این میگوها اقدام و تا رسیدن به مرحله بلوغ جنسی در قرنطینه دوم نگهداری و بالغین نسل اول را مواجهه و تولید پست لاروهای نسل دوم (F2) نمودیم. میگوهای نسل دوم را وارد هسته اصلاح نژاد مرکزی نموده و تا بالغ شدن پرورش داده شدند. میگوها رابرای 10 پاتوژن مهم غربالگری و بر اساس روش ماکروستلایت و با 12 جفت پرایمر ژنهای رشد و بقا را به عنوان ژنهای موثر در طی تولید مشخص و میگوهائی را برای جفت گیری انتخاب نمودیم که کمترین همخونی و بالاترین تنوع ژنتی را از خود نشان دادند. نتایج طرح شامل تولید 8 هزار مولد SPF بعد از حدود سه سال زمان اجرای طرح ، عاری بودن میگوها از بیماریهای خطرناک بالاخص بیمای لکه سفید و تولید پست لاروهای عار ی از بیماری می‌باشد.
کلیدواژه ها:
میگو، پاتوژن، عاری از بیماری خاص
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است