مقایسه بهره وری گنتری کرین های ترمینال های کانتینری بندر شهید رجایی
کد مقاله : 1005-KBDC
نویسندگان:
محسن حلاج *1، پرویز باورصاد2
1کارشناس بهبود روش ها
2دانشگاه خلیج فارس بوشهر
چکیده مقاله:
در این مقاله با استفاده از داده های جمع آوری شده در یک بازه زمانی(شهریور ماه 93) اثربخشی و کارایی عملیات گنتری کرین های ترمینال های 1و2 بندر شهید رجایی با هم مقایسه شده اند. برای محاسبه اثربخشی از شاخص میزان تطبیق عملکرد واقعی با عملکرد استاندارد و برای تعیین کارایی از شاخص عملکرد جرثقیل ها در یک ساعت استفاده شده است. داده ها در یک بازه زمانی یک ماهه از اداره امور کانتینر بندر شهید رجایی جمع آوری گردیده اند. استفاده از شاخص های اثربخشی و کارایی و سنجش بهره وری تجهیزات می تواند مدیران را از میزان کارکرد آنها، نیاز به خرید تجهیزات جدید، تعویض تجهیزات فرسوده، وضعیت نگهداری و تعمیر آنها، مدیریت سایر منابع در ارتباط با آنها مانند نیروی انسانی و انرژی و ... آگاه نموده و آنها را در تصمیم گیری ها یاری رساند. مقایسه اثربخشی عملیات جرثقیل های ترمینال های 1و2 کانتینری در بندر شهید رجایی نشان داد که جرثقیل های ترمینال 2 به مراتب اثربخش تر و کاراتر از جرثقیل های ترمینال 1 عملیات تخلیه و بارگیری کشتی ها را انجام داده و باعث شده اند کشتی ها در زمان استاندارد تخلیه و بارگیری شوند.
کلیدواژه ها:
کارایی، اثربخشی، بهره وری، گنتری کرین، ترمینال کانتینر، بندر شهید رجایی
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است